MR en OR

Medezeggenschapsraad

De gezamenlijke inbreng in de MR-vergaderingen van ouders en leerkrachten bepalen mede de inhoud en de organisatie van het onderwijs op school. De MR heeft onder andere de taak er voor te zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd blijft en zo mogelijk verbetert. Ook ziet zij er op toe dat nieuwe wettelijke bepalingen op de juiste wijze worden ingepast. Het één en ander gebeurt in nauw overleg met de schoolleiding.

De MR komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar om zaken te bespreken, zoals de formatie, inzet leerkrachten, vragen van ouders, contacten met het bestuur, schooltijden, ed. Voor deze vergadering wordt een agenda opgesteld en er worden notulen gemaakt. De directeur woont de vergadering bij en heeft een adviserende taak. Zij treedt, indien nodig, op als vertegenwoordiger van het bestuur.

De leden van de MR zijn:

  • Koert Kuizenga, voorzitter, oudergeleding

  • Kees Verwolf, secretaris, oudergeleding

  • Tessa Leusink, personeelsgeleding

  • Attie Brummel, personeelsgeleding

 

Leerlingenraad

Als leerlingen zich betrokken voelen bij het reilen en zeilen in de groep en op school, dan voelen ze zich er ook verantwoordelijker voor. Een manier om de betrokkenheid te vergroten is te werken met een leerlingenraad. De leerlingenraad op De Bongerd bestaat uit 7 leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8. Zij zijn democratisch gekozen door hun klasgenoten. De leerlingenraad komt regelmatig samen en bespreekt dan met de leerkracht wat er beter zou kunnen op school. Leerlingen die deelnemen aan de leerlingenraad leren dat je invloed kunt uitoefenen op zaken die je dagelijks aangaan. In de raad mogen ze meedenken over de aanschaf van nieuwe materialen voor het schoolplein, de invulling van de Koningsspelen, de schoolreis of het kiezen van een goed doel voor een sponsorloop. Bovendien verzorgen ze af en toe een bladzijde in het Bongerd Bulletin. De actiepunten die voortkomen uit de leerlingenraad worden ook meegenomen in de teamvergaderingen en de MR-vergaderingen. Leerlingen zitten maximaal 2 jaar in de leerlingenraad. 

 

Ouderraad (OR)

Zoals op iedere school wordt er veel geholpen en georgansieerd door ouders. We werken aan een compleet overzicht van alle activiteiten. Denk aan Kerst, Sinterklaas, schoolreis, maar ook een wasje, kopiëren, luizenpluizen, de schoolkrant, PR en communicatie....

De ouderraad is statutair een oudervereniging met een bestuur dat bestaat uit zes ouders die geregeld bij elkaar komen voor de organisatie van de activiteiten. Een van de ouders is voorzitter van de OR. Voor elke vergadering worden de leden op de hoogte gesteld van de agendapunten. De afspraken van de vergaderingen worden in notulen vastgelegd.

De OR heeft, naast het organiseren en uitvoeren van allerlei schoolse activiteiten, ook als taak om de ouderbijdrage te innen en dit geld te beheren. Om de extra kosten van schoolreisjes, kerst en sinterklaasviering en dergelijke te kunnen bekostigen, vraagt de ouderraad de ouders om een (vrijwillige) bijdrage van € 42,50 per kind, per schooljaar. De voorkeur gaat uit naar een machtiging op uw de bijdrage automatisch af te laten schrijven. Wanneer dit niet is afgegeven wordt verzocht dit bedrag in oktober over te schrijven op IBAN-nummer NL09 RABO 0348 254 725 t.n.v. Oudervereniging o.v.v. 'Ouderbijdrage' en de naam van uw kind(eren). Naast de ouderbijdrage heeft de school nog inkomsten uit acties zoals het oud papier, de eieractie en donateurs.

Een keer per jaar wordt er een jaarverslag uitgereikt aan alle ouders en het team. Hierin verantwoordt de OR zich met betrekking tot de financiële afwikkeling van het kalenderjaar.

 

PR-commissie

PR is een belangrijk onderdeel van de oudercommunicatie, omdat wij via deze ondersteuning het 'verhaal van onze school' kunnen vertellen. Alle scholen hebben immers een visie op onderwijs, een wijze van werken en hechten belang aan bepaalde kernwaarden van de omgang met elkaar en de wijze waarop het onderwijs aangeboden wordt. De kracht van het 'verhaal van de school' door de ogen van de ouders van onze kinderen biedt inzicht in wat er écht toe doet! Regelmatig zijn er op social media  foto's of filmpjes te vinden over het wel en wee op school, brengen ouders de schoolkrant rond en gaan graag een praatje aan over hun bevindingen op De Bongerd. 

Wil je (af en toe ook) komen helpen?  Of wil je in contact komen met één van onze ouders? Stuur dan een mailtje naar: debongerd@stichtingproo.nl 

Sociale media

Volg ons voor ons laatste nieuws ook op Facebook en Instagram
 Instagram views kopen? | Veilig & snel bij Followersnet!