Daltonschool

De kernwaarden van Daltononderwijs zijn:

  • samenwerken

  • zelfstandigheid

  • verantwoordelijkheid/vrijheid

  • effectiviteit en doelmatigheid

  • reflectie

Leren samenwerken
Leerlingen leren door samenwerking dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Leerlingen ontwikkelen sociale vaardigheden, zoals het omgaan met teleurstellingen, ervaeren van meeropbrengst van samenwerking, beoordelen van eigen en van de ander. Het uiteindelijke doel is democratisch burgerschap.

Zelf problemen leren oplossen
Op een Daltonschool leren en werken kinderen op een doelgerichte en actieve manier. Tijdens het leerproces kan er hulp gezocht en geboden worden zodra een kind dat nodig vindt. Zo wordt het probleemoplossend vermogen van kinderen gestimuleerd en vergroot. Het werken met weektaken is een middel om hieraan te werken. 

Zelf initiatieven nemen
Daltononderwijs is geen onderwijs waar leerlingen afwachten tot de leerkracht opdrachten geeft. Kinderen leren zelf initiatieven te nemen en krijgen ruimte om naar eigen inzicht te werken. De opgegeven leerstof, de eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet en de werkafspraken zijn de kaders waarbinnen kinderen leren hun vrijheid te oefenen.

Eigen verantwoordelijkheid hebben
Het Daltononderwijs is ervan overtuigd dat het onderwijs effectiever wordt als leerlingen een taak krijgen, waar zij verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren. Op De Bongerd passen we dit in alle lessen toe. De taak van de leerkracht is om er voor te zorgen dat het klassenmanagement en de juiste middelen en materiale beschikbaar zijn,, zodat kinderen efficiént kunnen werken en leren. 

Jezelf leren kennen
Kinderen op een Daltonschool leren doelen te stellen en in te schatten wat de moeilijkheidsgraad en de benodigde tijd van een opdracht is. Wanneer zij dat na de uitvoering samen bespreken en vergelijken met de werkelijkheid leren ze na te denken over hun eigen handelen. Wanneer er voornemens gemaakt worden de taak een volgende keer anders te gaan doen zijn kinderen aan het reflecteren. Reflectie geeft inzicht in jezelf. Door te reflecteren leer je wat bij je past. Op deze manier bouwen leerlingen steeds een stapje verder op wat ze al weten. 

Sociale media

Volg ons voor ons laatste nieuws ook op Facebook en Instagram
 Instagram views kopen? | Veilig & snel bij Followersnet!